Rules
Rules
[理監事名單]

 

職稱

姓名

英文全名

理事長

邱弘毅

Hung-Yi Chiou

常務理事

劉燦宏

Tsan-Hon Liou

 

廖華芳

Hua-Fang  Liao

 

王顏和

Yen-Ho Wang

 

陳適卿

Shih-Ching Chen

 

呂淑貞

Shu-Jen Lu

 

李世代

Shyh-Dye Lee

理事

黃慶鑽

Ching-Tzuan Huang

 

李國隆

Kuo- Lung Lee

 

吳亭芳

Ting-Fang Wu

 

張光華

Kwang-Hwa Chang

 

張本聖

Ben-Sheng Chang

 

黃靄雯

Ai-Wen Hwang

 

嚴嘉楓

Chia-Feng Yen

 

鄧復旦

Fuk-Tan Tang

 

林立峯

Li-Fong Lin

 

賴建宏

Chien-Hung Lai

 

方文輝

Wen-Hui Fang

 

林嘉皇

Chia-Huang Lin

 

黃士瑋

 

 

孫世桓

 Shih-Heng Sun

常務監事

盧璐

Lu Lu

監事

王幼玲

Yu- Ling Wang

 

柯平順

Pang-sing Ke

 

梁忠詔

 Chung-Chao Liang

 

林惠芳

Hui-Fang Lin

 

賴甫誌

Fu-Chih Lai

 

謝霖芬

 

 

林靖瑛

Ching-Ying  Lin

 

Taiwan Society of International Classification of Functioning, Disability and Health, TSICF © 2011
會址:23561 新北市中和區中正路291號 衛生福利部雙和醫院(委託臺北醫學大學興建經營) 復健醫學部
電話:02-22490088#1607 傳真:02-2248-0577  E-mail: taiwansocietyicf@gmail.com

Powered by TSICF © 2011
版權宣告
| 隱私權政策 | 網站地圖